Skip to main content
XS SM MD LG XL
WORD DÉ TALENTMAGNEET IN JOUW MARKT

HIERONDER KUN JE ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VINDEN.

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUREAU BRAND

 

1Toepasselijkheid
1.1Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen verkopen en leveringen van goederen en/of diensten (de goederen en diensten hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen: “Diensten”) van of namens Bureau Brand Online (hierna te noemen: “Bureau Brand”) aan de opdrachtgever of koper (hierna tezamen te noemen: “Opdrachtgever”) alsmede op alle vergelijkbare transacties en overeenkomsten tussen Bureau Brand en Opdrachtgever.
1.2In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleert de overeenkomst.
1.3De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden die door Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Bureau Brand zijn niet bindend en aan wijziging of annulering onderhevig.
2.2Opdrachten geplaatst door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachten van Opdrachtgever binden Bureau Brand op zichzelf niet.
2.3Een overeenkomst tussen Bureau Brand en Opdrachtgever (hierna te noemen: “Overeenkomst”) komt eerst tot stand nadat de opdracht door Bureau Brand schriftelijk is aanvaard dan wel bij gebreke daarvan doordat Bureau Brand daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert.
2.4Elektronische communicatie tussen Bureau Brand en Opdrachtgever wordt beschouwd als schriftelijke correspondentie. Het elektronische communicatiesysteem dat door Bureau Brand wordt gebruikt zal dienen als bewijs voor de inhoud en het tijdstip van aflevering en ontvangst van die elektronische communicatie.
2.5Een voorstel of offerte is 14 dagen geldig. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 werkdagen na verzenddatum bij Bureau Brand schriftelijk afwijst wordt Opdrachtgever geacht de offerte of het voorstel te hebben goedgekeurd.
3.Prijs / honorarium
3.1De door Bureau Brand opgegeven of met Bureau Brand overeengekomen prijzen zijn netto. De prijzen zijn derhalve onder meer exclusief aanvullende kosten BTW en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten.
3.2Bureau Brand is gerechtigd om prijswijzingen die zijn opgetreden nadat de offerte is gedaan met Opdrachtgever te verrekenen.
3.3 Bureau Brand heeft ten allen tijde het recht om Opdrachtgever een voorschot voor honorarium aanvullende kosten en BTW in rekening te brengen. Het door Opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
4.Betaling
4.1Door Opdrachtgever aan Bureau Brand verschuldigde bedragen worden door Bureau Brand aan Opdrachtgever in rekening gebracht middels een (elektronische) factuur.
4.2Betaling dient – zonder recht op korting verrekening of opschorting – te geschieden op het overeengekomen tijdstip of indien geen tijdstip is overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.3Iedere door Opdrachtgever gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door Opdrachtgever verschuldigde rente en zal daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande vordering ongeacht andersluidende instructie van Opdrachtgever.
4.4Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen tien werkdagen na factuurdatum bij Bureau Brand te worden ingediend. Daarna wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
4.5Bureau Brand heeft ten allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
4.6Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle vorderingen van Bureau Brand op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
4.7De uiterste betaaldatum is fataal en vanaf die datum is Bureau Brand gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden terwijl Opdrachtgever vanaf dat moment 1% rente per maand over het openstaande bedrag is verschuldigd.
4.8Opdrachtgever zal aan Bureau Brand alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vergoeden welke Bureau Brand heeft gemaakt met betrekking tot de invordering van door Opdrachtgever niet (tijdig) betaalde openstaande vorderingen.
4.9
5.Gegevensverstrekking
5.1Opdrachtgever draag er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bureau Brand aangeeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Bureau Brand worden verstrekt.
5.2Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Brand zijn verstrekt heeft Bureau Brand het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke en /of overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3Alle aan een Opdrachtgever of bepaalde opdracht gerelateerde informatie wordt door Bureau Brand vertrouwelijk behandeld tenzij Opdrachtgever toestemming voor verder gebruik verstrekt.
6.Inschakelen van derden
6.1Bureau Brand zal bij het inschakelen van niet tot zijn organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Brand voor tekortkomingen van deze derde(n) is uitgesloten tenzij Bureau Brand opzet of grove schuld kan worden verweten.
6.2Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van/namens Opdrachtgever willen beperken gaat Bureau Brand ervan uit en bevestigt hij zo nodig bij dezen dat alle haargegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.
6.3Bureau Brand is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige tekortkoming of onrechtmatige daad van door Bureau Brand ingeschakelde derden tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Brand in welk geval Bureau Brand uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade.
7.Levering en acceptatie
7.1Bureau Brand zal zich inspannen overeengekomen levertermijnen zo goed mogelijk na te komen. Opgegeven en/of overeengekomen levertermijnen gelden echter als richtlijn en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
7.2Overschrijding van de levertermijn door welke oorzaak dan ook geeft Opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade weigering van de te leveren diensten algehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan wel opschorting van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bureau Brand of haar direct leidinggevenden of de duur van de overschrijding onredelijk lang is.
7.3Bureau Brand is gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen totdat Opdrachtgever aan al haar openstaande (betalings-)verplichtingen tegenover Bureau Brand heeft voldaan.
7.4Levering van een door Bureau Brand te ontwikkelen en/of te leveren producten en diensten zal plaatsvinden op een door Bureau Brand te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm.
7.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomenvindt aflevering plaats door Bureau Brand op een in overleg te bepalen tijd en plaats
7.6 Opdrachtgever aanvaardt de geleverde producten en diensten in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’) derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken onverminderd de garanties als opgenomen in artikel 11.
7.7 In een opdracht tot het ontwikkelen en leveren van een product of dienst is niet inbegrepen het onderhoud en/of beheer de geleverde producten of diensten. Bureau Brand kan verlangen dat voor aanvullende diensten mbt onderhoud en ondersteuning een separate schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan.
8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1Bureau Brand is eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken.
8.2 De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Bureau Brand ter beschikking stelt blijft berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan Bureau Brand ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Bureau Brand het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Bureau Brand ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Bureau Brand volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake en vrijwaart Bureau Brand eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
8.3 Bureau Brand verstrekt aan Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie op de werken als bedoeld in 8.1 welke licentie vervalt indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen gebruik.
8.4Opdrachtgever is gedurende de duur van de Overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Brand.
8.5 Intellectuele en industriële eigendomsrechten en materialen voortvloeiende uit de specifieke werkzaamheden zullen op het moment dat de desbetreffende Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bureau Brand eindigt voor zover zij aan Bureau Brand toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn aan Opdrachtgever worden overgedragen nadat al hetgeen Opdrachtgever aan Bureau Brand verschuldigd is zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn zal Bureau Brand voor het inschakelen van deze derden op verzoek van Opdrachtgever met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
8.6 In geval een derde stelt dat het gebruik van de werken als bedoeld in artikel 8.1 in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van die derde zal Opdrachtgever Bureau Brand hiervan onverwijld in kennis stellen. Bureau Brand zal een zodanige aanspraak zelfstandig en voor haar rekening en risico ter hand nemen. Opdrachtgever zal Bureau Brand daarbij naar beste vermogen bijstaan.
8.7Bureau Brand is gerechtigd tot naamsvermelding op het in opdracht vervaardigde en/of het in opdracht vervaardigde te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie producten en diensten.
9.Aansprakelijkheid
9.1 Bureau Brand zal zich te allen tijde inspannen om binnen het kader van de opdracht een eindproduct te leveren dat zoveel mogelijk rekening houdt met de van te voren kenbaar gemaakte wensen en eisen van Opdrachtgever. Bureau Brand heeft daarbij een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever ten aanzien van het creatieve concept dan wel de uitvoering daarvan is geen reden tot het kosteloos herzien van (een deel van) het product of het opnieuw uitvoeren van activiteiten.
9.2 Bureau Brand is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Brand in welk geval Bureau Brand uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3Bureau Brand is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige tekortkoming of onrechtmatige daad van door Bureau Brand ingeschakelde derden tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Brand in welk geval Bureau Brand uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade.
9.4 Bureau Brand is nimmer aansprakelijk voor beschadiging verlies of vernietiging van voorwerpen materialen of gegevens die hem voor door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Bureau Brand is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.
9.5Indien Bureau Brand aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade is zij slechts aansprakelijk tot een bedrag ter hoogte van 25 procent van hetgeen door Bureau Brand is gefactureerd voor de betreffende werkzaamheden.
9.6 Iedere aansprakelijkheid van Bureau Brand voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade omzetderving en winstderving is uitgesloten.
9.7 Opdrachtgever vrijwaart Bureau Brand tegen alle aanspraken van derden de door Bureau Brand in verband daarmee makende kosten inbegrepen welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Bureau Brand ten behoeve van Opdrachtgever.
10.Overmacht
10.1Ingeval van overmacht is Bureau Brand gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
10.2 Onder “overmacht” aan de zijde van Bureau Brand wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waarmee Bureau Brand ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door Opdrachtgever kan worden verlangd zoals onder andere doch niet uitsluitend: ziekte bij Bureau Brand het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Opdrachtgever dan wel het ontbreken van medewerking door de Opdrachtgever alsmede brand overstromingen staking onlusten stremmingen in het vervoer mobilisatie oorlog machinebreuk, pandemiën, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
10.3Bureau Brand zal bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever als gevolg van een van de in 10.2 genoemde gebeurtenissen de reeds geleverde inspanning in tijd en of materialen factureren. Uitstel van de opdracht door opdrachtgever om welke reden dan ook valt hier ook onder. Mocht de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen voor een afgesproken inzet formeel (schriftelijk) annuleren dan factureert Bureau Brand het volledige overeengekomen bedrag. Hierbij is het totaalbedrag zoals in de offerte genoemd het uitgangspunt tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen tussen Opdrachtgever en Bureau Brand
11. Ontbinding
Bureau Brand heeft het recht om de Overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval:
(i) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt haar eigen faillissement aanvraagt haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken;
(ii) de onderneming van Opdrachtgever wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
(iii) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt of is gelegd; of
(iv)Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1Alle Overeenkomsten tussen Bureau Brand en Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.
13.Diversen
13.1 Bureau Brand en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
13.2Bureau Brand is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Bureau Brand zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging kenbaar is geworden.
13.3Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn of door een rechter buiten werking worden gesteld blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
13.4 De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte titels van artikelen dienen slechts om verwijzing daarnaar te vergemakkelijken en zullen niet van invloed zijn op de uitleg of interpretatie van de in deze artikelen neergelegde bepalingen.
Laatst gewijzigd op 26 mei 2022 om 14:49

Gratis stageboek preview ontvangen?

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com